menu

Podmínky užívání webových stránek

 

Webová stránka společnosti HALADA spol. s r.o. (dále jen "společnost HALADA", dále jen "WEBOVÁ STRÁNKA"), její obsah, design a struktura, je jako celek chráněna autorskoprávními předpisy. Jakékoli její napodobování, kopírování a dále jakékoli rozmnožování materiálů na ní umístěných pro jiné než soukromé účely je zakázáno a může být občanskoprávně a trestněprávně postižitelné.

Rovněž je zakázáno jakékoli neoprávněné zasahování do webového serveru společnosti HALADA(dále jen "WEBOVÝ SERVER"). Případný neoprávněný zásah do WEBOVÉHO SERVERU může být rovněž občanskoprávně a trestněprávně postižitelný.

Dále je zakázáno jakékoli užití ochranných známek a loga společnosti HALADA bez předchozího souhlasu společnosti HALADA.

Prohlížet a stahovat materiály z WEBOVÉHO SERVERU je možné jen za podmínky, že tyto materiály budou užívány výhradně pro osobní nekomerční použití a při respektování všech relevantních právních předpisů.

Společnost HALADA neručí za obsah informací uveřejněných na WEBOVÉM SERVERU, zejména neodpovídá za jejich úplnost, aktuálnost a komerční využitelnost.

Veškeré materiály uveřejňované na WEBOVÉM SERVERU jsou tedy výhradně informativního charakteru.

Materiály na WEBOVÉM SERVERU nemají v žádném případě povahu závazné nabídky společnosti HALADA a nedotýkají se nijak obsahu závazků vzniklých společnosti HALADA při její obchodní činnosti.

Společnost HALADA provádí změny materiálů na WEBOVÉM SERVERU, především změny informací o produktech a službách nabízených společností HALADA a jejich cenách, kdykoli, podle potřeb společnosti HALADA. Společnost HALADA není povinna tyto změny provádět periodicky ani je ohlašovat předem a neručí za to, že uveřejněné materiály a informace jsou vždy v souladu s poslední aktuální nabídkou společnosti HALADA.

WEBOVÝ SERVER společnosti HALADA není určen k přijímání důvěrných a jinak chráněných informací. Jakékoli materiály, informace nebo jiná sdělení, která zašlete na tento WEBOVÝ SERVER, nebudou tedy společností HALADA považovány za důvěrné ani za chráněné.

Odkazy na WEBOVÉ STRÁNKY

Společnost HALADA opravňuje ostatní webové servery k vytváření odkazů na WEBOVÉ STRÁNKY. Při odkazu na WEBOVÉ STRÁNKY z webových stránek třetích subjektů nesmí být však uváděny žádné nepravdivé a zavádějící informace, zejména informace, jež by navodily mylný dojem o vztahu společnosti HALADA k uvedeným webovým stránkách třetích subjektů, k těmto třetím subjektům a k jejich produktům a službám. Zejména nesmí být při odkazu na WEBOVÉ STRÁNKY společnosti HALADA uváděno, že společnost HALADA produkty a služby těchto třetích subjektů schvaluje a doporučuje. Dále nesmí při tomto odkazu docházet k šíření nepravdivých a nesprávných informací o produktech a službách společnosti HALADA. Uvedené webové stránky třetích osob odkazující na WEBOVÉ STRÁNKY by neměly mít obsah, který by mohl být vykládán jako neetický, urážlivý, v rozporu s dobrými mravy nebo kontroverzní.